...
Neděle 03. března 2024 - 06:33:44

Nehoda mimo ČR

II. Dopravní nehody v zahraničí

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody v zahraničí, je nutné se řídit v podstatě stejnými zásadami, jako při dopravních nehodách na území České republiky, především v případě potřeby bezodkladné právní rady kontaktovat právní oddělení D.A.S. Pamatujte však vždy na to, že po opuštění území cizího státu se pro vás stanou některé důkazy jen velmi těžko dostupné, proto jejich prvotní zajištění nabývá při nehodách v zahraničí na významu. Snažte se proto zajistit na místě nehody vše, co může později sloužit jako důkaz..

Poznačte si čitelně a pečlivě registrační značku vozidel zúčastněných na nehodě, adresy řidičů, očitých svědků a neobdržíte-li zelenou kartu viníka, opište si z ní alespoň příslušné údaje (jméno a příjmení držitele vozidla, název a adresu pojišťovny, číslo pojistky, registrační značku vozidla). Vždy je vhodné nakreslit skicu místa nehody a je-li to možné, pořídit také fotodokumentaci postavení vozidel bezprostředně po nehodě, rozsahu poškození vozidel, státních poznávacích značek apod. Šetří-li nehodu policie, je dobré si vyžádat protokol o dopravní nehodě nebo jiné úřední potvrzení. Berte v úvahu, že v každé zemi může policie přistupovat k šetření dopravní nehody jinak. Např. v Itálii, SRN, ve Francii a v některých dalších západních zemích vyšetřuje policie zpravidla pouze nehody, při kterých dojde ke zranění osob nebo k velkým hmotným škodám. Byla-li na místo přivolána místní policie, poznačte si, o jakou bezpečnostní složku se jednalo (v ltálii např. Carabinieri, Polizia delta Strada, Vigili urbanit) nebo alespoň registrační značku policejního vozidla. Bez ohledu na specifika jednotlivých zemí se vyplatí policii na místo dopravní nehody přivolat vždy.

 V některých případech vám policie sdělí adresu nejbližší pojišťovny, ve které byste mohli absolvovat prohlídku poškozeného vozidla, což může přispět k tomu, že nebude nutné vést zbytečné spory o náhradu škody. Pro případ, že zaviníte sami dopravní nehodu, je nutné vždy počítat s finanční rezervou, nebo způsobí-li dopravní nehodu např. ve Španělsku cizinec, který zde nemá bydliště, musí zaplatit pokutu vždy v hotovosti. Nemá-li příslušnou hotovost k dispozici, může být vozidlo zadržováno až do zaplacení coby jistina. Není-li možné přítomnost policie zajistit, je zpravidla na vás, abyste provedli fotodokumentaci, přeměření brzdných stopa skicu, ze které bude zřejmé postavení vozidel, brzdné dráhy, zbytky skla, laku apod.

Pro zápis údajů je vhodné využít Záznamu o dopravní nehodě na formuláři schváleném Comité Européen Assuraces iCEA), jenž pilně vyhovuje mezinárodně uznávaným kritériím. Zaviní-li dopravní nehodu cizinec, je důležité zjistit obchodní firmu a adresu pojišťovny, u které je druhý účastník pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Adresu pojišťovny můžete najít v některých případech na štítku umístěném na předním skle vozidla.

Pro zápis údajů je vhodné využít Záznamu o dopravní nehodě na formuláři schváleném Comité Européen Assuraces iCEA), jenž pině vyhovuje mezinárodně uznávaným kritériím. Zaviní-li dopravní nehodu cizinec, je důležité zjistit obchodní firmu a adresu pojišťovny, u které je druhý účastník pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Adresu pojišťovny můžete najít v některých případech na štítku umístěném na předním skle vozidla.
Při nehodách v zahraničí kontaktujte co možná nejdříve právní oddělení D.A.S. Pokyn k zahájení opravy nedávejte dříve, než budou zajištěny důkazy o vzniklých škodách a jejich rozsahu. V některých případech bude vhodné doložit škodu znaleckým posudkem, avšak v řadě zemí nejsou české znalecké posudky uznávány. Pro místní pojišťovny tak nejsou české znalecké posudky závazné a zásadně proto nehradí ani náklady vynaložené za zpracování českých znaleckých posudků (např. ve Španělsku, Itálii).

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Hasiči: 150