...
Středa 17. dubna 2024 - 08:52:04

Nehoda v ČR

I. Dopravní nehody na území České republiky

1. Postup na místě nehody


a) Provést vhodná opatření k zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dalších účastníků dopravní nehody zachovat klid a rozvahu
neprodleně zastavit vozidlo, vypnout motor, zatáhnout ruční brzdu, zařadit rychlostní stupeň, podložit kola či jinak zajistit motorové vozidlo
- zapnout výstražná světla a místo nehody označit umístěním výstražného trojúhelníku (minimálně 50 resp. na dálnici 100m od místa nehody)
- převrácené vozidlo zásadně nevracet zpět na kola

b) Ověřit, zda nedošlo ke zranění účastníků dopravní nehody
- přednostně vyprostit zraněné v bezvědomí a poskytnout jim podle svých schopností první pomoc, zejména zajistit průchodnost dýchacích cest, obnovit dýchání (umělým dýcháním) a krevní oběh (zastavením krvácení)

POZOR: došlo-li k poškození drátů elektrického vedení, zraněné nevyprošťujte bez odborné pomoci, při podezření na poranění páteře se zraněnou osobou nehýbat znehybněte zlomeniny a ošetřete další zranění,záchrannou službu přivolejte při zranění osob co možná nejrychleji - vedle svého jména a čísla telefonu, ze kterého voláte, udejte co možná nejpřesněji místo nehody, kolik osob je zraněných a charakter jejich zranění

c) Přivolat hasiče
Záchranný hasičský tým je nutné přivolat zejména v případech, kdy došlo k požáru vozidel nebo jiných věcí, případně se dá vznik požáru reálně předpokládat a dále je-li nezbytné provést vyproštění osob.

d) Přivolat Policii (zpracováno dle právního stavu ke dni 1. 1. 2009, pro aktuální informace volejte D.A.S.)
 Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na území ČR
- při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, nebo
- při které dojde ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000,- Kč, nebo
- při které dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravního značení, dopravní stavby apod.); limit výše škody v takovém případě nehraje žádnou roli, nebo
- účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nebo
- při které dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě (typicky vozilo leasingové společnosti či vozidlo zaměstnavatele) nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, nebo - pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody, doporučujeme rovněž přivolat Policii ČR (výjezd Policie ČR není zpoplatněn).

Povinnost přivolat policii může v některých případech vyplývat nad rámec stanovený obecně závaznými právními předpisy z pojistné smlouvy (především v případě havarijní pojistky či odpovědnostní pojistky).


e) Prokázat si na požádání navzájem s ostatními účastníky dopravní nehody totožnost, sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě a jeho odpovědnostním pojistiteli.

f) Sepsat zápis o dopravní nehodě (v případě, kdy není nutno Policii ČR přivolat k dopravní nehodě, je toto zákonnou povinností účastníků dopravní nehody spojenou se sankcí v případě jejího nerespektování) a provést fotodokumentaci postavení vozidel bezprostředně po nehodě a charakteru poškození vozidel. Tento zápis podepíší účastníci dopravní nehody a neprodleně ho předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Nad rámec stanovený zákonem důrazně doporučujeme poškozeným, aby žádali viníky nehod o výslovné písemné uznání odpovědnosti za způsobenou nehodu do rubriky 14. (Vlastní poznámky) v Záznamu o dopravní nehodě!)


g) Zajistit svědky dopravní nehody (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon apod.).


h) Další povinnosti účastníků dopravní nehody
Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
- zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištěn!, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi,
- učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a -_spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni
učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžaduj!-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
- označit místo dopravní nehody,
- umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného, zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu Dři dopravní nehodě došlo.

Účastníci dopravní nehody jsou v případě, kdy jsou povinni ohlásit dopravní nehodu policistovi dále povinni:
zdržet sjednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu ia pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání Domoci nebo ohlášení dopravní nehody.

i) V případě potřeby bezodkladně právní rady kontaktovat právní oddělení D.A.S.

2. Postup při likvidaci škod

A/ Škody vzniklé na vlastním vozidle
a) Zajištění důkazů o vzniku škody a její výši

- na místě dopravní nehody získat co možná nejpodrobnější a nejpřesnější údaje o dalších účastnících dopravní nehody (možno využít zápisu o dopravní nehodě)
- čitelně zapsat identifikaci vozidel, která měla účast na dopravní nehodě
- jména a adresy svědků
- fotodokumentaci konečného postavení vozidel, identifikace (registrační značka) vozidel a charakteru jejich poškození
- adresu služebny policie, která nehodu šetřila
údaje o pojišťovně, u které má viník nehody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 

b) Dokumentace poškozeného vozidla před zahájením opravy
- kontaktovat likvidátora pojišťovny, u které má viník nehody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; pokud jste nehodu zavinili sami nebo je zavinění sporné, kontaktujte likvidátora pojišťovny, u které máte sjednáno havarijní pojištění
- není-li možné kontaktovat před opravou likvidátora, obraťte se na soudního znalce, aby pořídil dokumentaci poškozeného vozidla (POZOR: zpracování znaleckého posudku na určení výše škody však zadejte až po konzultaci s likvidátorem nebo právním oddělením D.A.S.!)
- nemáte-li možnost kontaktovat likvidátora ani soudního znalce, pořiďte dokumentaci poškozeného vozidla sami (na fotografiích musí být zachycena registrační značka vozidla a každé místo poškozeni)
 

c) Rozhodnutí o zahájení opravy poškozeného vozidla
Jedná-li se o rozsáhlejší poškození vozidla, případně se jedná o starší vozidlo, konzultujte s likvidátorem pojišťovny nebo soudním znalcem zda je ekonomicky účelné vozidlo opravovat (tj. zda předpokládané náklady opravy nepřesáhnou pořizovací hodnotu vozidla, kterou mělo na trhu s ojetými vozidly bezprostředně před nehodou), ještě před tím, než dáte opravně pokyn k zahájení opravy.
 

d) Uplatnění práva na náhradu škody proti viníkovi nehody
Úspěšnost uplatnění nároků na náhradu škody proti jinému účastníkovi dopravní nehody závisí na míře jeho zavinění dopravní nehody. Nároky za vás bude uplatňovat na základě vaší žádosti o poskytnutí právní ochrany D.A.S. Je-li zavinění sporné nebo se jedná o spoluvinu, vždy se vyplatí využít nejdříve práva na pojistné plnění z havarijního pojištění, pokud je pro poškozené vozidlo sjednáno, a proti předpokládanému viníkovi či spoluviníkovi pak uplatňovat pouze nároky, které nebudou z havarijního pojištění uspokojeny (např. spoluúčast, náklady za odtah vozidla apod.).
 

e) Uplatnění práva na pojistné plnění z havarijního pojištění
Uplatnění práva na pojistné plnění z havarijního pojištění bude aktuální vždy, jestliže sami nehodu zaviníte. Někdy se však vyplatí využít práva na pojistné plnění z havarijního pojištění i v případech, že nehodu zavinil jiný účastník silničního provozu, nebol v některých případech je možné dosáhnout z tohoto pojištění výhodnějšího odškodnění než z pojištění odpovědnosti, je možné provést úhradu servisu formou krycího dopisu.
 

B/ Škody vzniklé jiným účastníkům dopravní nehody, případně jiným osobám
Jestliže jste nehodu sami zavinili, máte vždy povinnost oznámit vznik škodní události pojišťovně, u které máte uzavřeno pojišťění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Příslušná pojišťovna má povinnost uhradit za vás veškeré oprávněné nároky poškozených. Důležité je oznámit pojišťovně vznik škodní události ve stanovené lhůtě, neboť v opačném případě se budete vystavovat riziku, že proti vám uplatní pojišťovna za pozdní hlášení sankci.

Oznámení škodní události odpovědnostní pojišťovně je vhodné i v případech, kdy prvotní závěry nikterak nenasvědčují tomu, že byste na nehodě nesli jakoukoliv vinu, a to zejména pro případ, že by byla dodatečně prokázána určitá míra vaší spoluúčasti na zavinění.